Regulamin
Witamy w Producenci wind elektrycznych!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny Producent ceny windy elektrycznej znajdującej się pod adresem http://pl.hdtflxg.com.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie używaj dalej Producenci wind elektrycznych, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.

ciasteczek:
Witryna korzysta z plików cookie, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Wchodząc Producenci wind elektrycznych, zgadzasz się na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej strony internetowej. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania opcjonalnych plików cookie. Istnieje kilka wymaganych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie osób trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okno wyświetlania wideo dostarczane przez osoby trzecie i zintegrowane na naszej stronie internetowej.

Licencja:
O ile nie określono inaczej, Producent ceny windy elektrycznej i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Producenci wind elektrycznych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp od Producenci wind elektrycznych do własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

Skopiuj lub opublikuj ponownie materiał z Producenci wind elektrycznych
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji od Producenci wind elektrycznych
Reprodukcja, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z Producenci wind elektrycznych
Redystrybucja treści z Producenci wind elektrycznych
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Producent ceny windy elektrycznej nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Producent ceny windy elektrycznej, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Producent ceny windy elektrycznej nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani żadnej odpowiedzialności, szkód lub wydatków spowodowanych i/lub poniesionych w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Producent ceny windy elektrycznej zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, co stanowi naruszenie prywatności.
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.
Niniejszym udzielasz Producent ceny windy elektrycznej niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych swoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszej zawartości:
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

agencji rządowych;
Wyszukiwarki;
Organizacje prasowe;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, do których nie można prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie fałszywie sugeruje sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

powszechnie znanych źródeł informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
witryny społecznościowe;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i doradcze; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Producent ceny windy elektrycznej; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą stroną internetową, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Producent ceny windy elektrycznej. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Używając naszej nazwy firmy; lub
Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na witrynie podmiotu łączącego.
Zabrania się używania logo Producent ceny windy elektrycznej lub innej grafiki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami podnoszonymi w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może zostać zinterpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:
Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony:
Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do udzielania bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

ograniczają lub wyłączają naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym paragrafie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.