Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej od http://pl.hdtflxg.com, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony Producent ceny windy elektrycznej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

Pozwoli to Producent ceny windy elektrycznej zakończyć po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu, Twoje prawo do oglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formie elektronicznej. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone za pomocą Generatora warunków świadczenia usług.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na Stronie Producent ceny windy elektrycznej są dostarczane „tak jak są”. Producent ceny windy elektrycznej nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto Producent ceny windy elektrycznej nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów w swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

4. Ograniczenia

Producent ceny windy elektrycznej lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na Producent ceny windy elektrycznej Witryny, nawet jeśli Producent ceny windy elektrycznej lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie Producent ceny windy elektrycznej mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Producent ceny windy elektrycznej nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie będą dokładne, kompletne lub aktualne. Producent ceny windy elektrycznej może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Producent ceny windy elektrycznej nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Producent ceny windy elektrycznej nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Producent ceny windy elektrycznej witryny. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Producent ceny windy elektrycznej może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze Stroną Producent ceny windy elektrycznej podlegają prawu axe bez względu na przepisy kolizyjne.